PRIVACYVERKLARING

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat SanaVita, in de persoon van Floor van Leeuwen, als behandelende therapeut een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • Zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens,
  • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens

Als je behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid (indien van toepassing)
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
  • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn eventuele administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij je zorgverzekeraar:

  • Naam, adres en woonplaats
  • Geboortedatum en/of klannummer
  • Datum van de behandeling
  • Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘Orthomoleculair consult’.

Je hebt recht op inzage, rectificatie en wissen van je persoonsgegevens.  Ook heb je het recht om tegen verwerking bezwaar te maken.

Wil je contact met me over jouw privacy? Mail me op info@sanavita.nu.