Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat SanaVita, in de persoon van Floor van Leeuwen, als behandelende therapeut een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • Zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens,
  • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens

Als je behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid (indien van toepassing)
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
  • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn eventuele administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij je zorgverzekeraar:

  • Naam, adres en woonplaats
  • Geboortedatum en/of klannummer
  • Datum van de behandeling
  • Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘Orthomoleculair consult’.

Je hebt recht op inzage, rectificatie en wissen van je persoonsgegevens.  Ook heb je het recht om tegen verwerking bezwaar te maken.

Wil je contact met me over jouw privacy? Mail me op info@sanavita.nu.

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website: www.sanavita.nu. Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze websites en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de website

De informatie op deze websites is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel SanaVita zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. SanaVita garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. SanaVita wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie, alsmede het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. De afnemer van de informatie, verstrekt op de website, is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

Cookiebeleid

Bij het gebruik van onze website kan door ons en/of door derden informatie over jouw gebruik van deze en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat je browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Een cookie weet niet wie je bent. Jouw naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens zijn niet bekend voor een cookie. Een cookie onthoudt alleen jouw voorkeuren en interesses op basis van je surfgedrag. Cookies zijn nodig om onze website goed te laten functioneren. Graag leggen we je hieronder uit welke soorten cookies we mogelijk gebruiken.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn nodig voor het correct laten functioneren van (delen van) onze website. Bijvoorbeeld cookies van YouTube zorgen dat je onze video’s kunt bekijken op onze website.

Analytische cookies

Analytische cookies zijn voor ons belangrijk. Zonder anonieme input van jou en andere bezoekers hebben wij geen beeld van het gebruik van de website en hoe we deze kunnen verbeteren om de gebruikservaring en de geboden informatie voor jou nog beter aan te laten sluiten. Daarom gebruiken we Google Analytics. Google Analytics gebruikt hiervoor cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van onze websites (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt en rapporten over de website-activiteit op te stellen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van onze websites geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Marketing cookies

Marketing cookies kunnen we gebruiken om bij te houden welke pagina’s je bezoekt en interessant vindt op onze site. Dit zijn ook cookies die we gebruiken om onze affiliates te kunnen belonen als je via hen op onze website terecht bent gekomen. Ook werken we met Facebook pixels waardoor we de informatie en content die we delen en advertenties die we gebruiken aan laten sluiten bij jouw interesse op basis van je website bezoek. Als je helemaal geen cookies wilt accepteren van welke website dan ook, dan kun je dit instellen in de standaard instellingen van je browser. We wijzen je erop dat delen van onze website mogelijk niet meer werken als je cookies uitschakelt. In de Nederlandse wet is opgenomen dat er een informatie- en toestemmingsplicht (opt-in) geldt voor het gebruik van cookies. Een opt-in betekent dat wij van tevoren toestemming moeten vragen om cookies te mogen plaatsen op je computer. Daarom tonen wij je bij het eerste bezoek aan de website eerst een cookie melding. Je kunt hierin aangeven of je hier wel of akkoord gaat met het gebruik van cookies. Wanneer je geen keuze maakt en ervoor kiest om onze website te blijven gebruiken geef je automatisch akkoord voor het plaatsen van de cookies.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer SanaVita links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. SanaVita aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door SanaVita niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

SanaVita behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten, alsmede andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SanaVita of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

SanaVita behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.